INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO), Administrator informuje, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest CHC PROJEKT 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000881229, adres: ul. Bernarda Wapowskiego 2/2, 20-491 Lublin (Administrator). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: grunty@chcenergy.pl albo w inny wybrany przez Pana/Panią sposób, w tym ustnie, lub pisemnie na adres Administratora;
  • w celu jej wykonania i na jej podstawie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – tylko w odniesieniu do Klientów Administratora;
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • podjęcia działań zmierzających do zawarcia i wykonania umowy zawartej z Administratorem danych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a w zakresie danych osobowych, które zostały podane przez Pana/Panią dobrowolnie w trakcie zawierania i wykonywania umowy także Pana/Pani zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  • realizacji przez Administratora danych obowiązków prawnych związanych z zawartą umową (m.in. prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z obowiązującymi przepisami prawa, z których wynika konieczność wypełnienia przez Administratora danych obowiązków, w szczególności z ustawą Ordynacja podatkowa, ustawą o podatku od towarów i usług oraz ustawą o rachunkowości;
  • prowadzenia kontaktu, w tym udzielania odpowiedzi na zadane pytania, z uwagi na usprawiedliwiony interes Administratora danych – w przypadku prowadzenia korespondencji w formie tradycyjnej i elektronicznej z użyciem poczty e-mail oraz formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów przez Administratora danych, za które Administrator uznaje w szczególności dochodzenie i obronę przed roszczeniami, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska informatycznego, stosowanie systemu kontroli wewnętrznej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przesyłanie newslettera oraz komunikację marketingową, Pani/Pana dane mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych w odniesieniu do usług świadczonych przez Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz Administratora danych usługi, takie jak usługi prawne, księgowe, audytorskie, informatyczne, pocztowe, kurierskie, a także podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak w szczególności instytucje publiczne, w tym w szczególności Urząd Skarbowy;
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do dnia zawarcia umowy lub rezygnacji z zawarcia umowy, albo przez okres obowiązywania umowy, jeżeli strony zawarły umowę. Niezależnie od powyższego, niektóre dane mogą być przetwarzane tak długo, jak to jest możliwe lub wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pana/Pani dane osobowej przekazane nam w celach marketingowych będą przetwarzane na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody przez okres 5 lat liczonych od 1 stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody. Dzięki wyrażeniu zgody będziemy mogli przesyłać Panu/Pani informacje na temat naszej oferty, wydarzeń przez nas organizowanych i promocji, które przygotowaliśmy.
 5. Po upływie okresu przetwarzania, dane osobowe są trwale usuwane albo anonimizowane;
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych;
 7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, jak również niepodlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i wykonania Umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy zawarcia umowy.
 9. W takim zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, posiada Pan/Pani prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
 10. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w każdym przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadnionego interesu Administratora;
 11. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne obowiązujące przepisy, dotyczące przetwarzania danych osobowych;
 12. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe, na podstawie wyrażonej zgody, możemy podejmować wobec Pani/Pana zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania, w celu realizowania działań marketingowych. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator ocenia preferencje w celu jak najlepszego dopasowania treści i ofert kierowanych na przyszłość. Może Pani/Pan zmienić ustawienia swojej przeglądarki w celu wyłączenia personalizacji reklam. W tym celu odsyłamy Pana/Panią do regulaminu przeglądarki, z której Państwo korzystacie.